Enter your keyword

Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późniejszymi zmianami).

Podstawowe informacje publiczne  są zamieszczane na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Zasady udzielania informacji publicznej w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Definicja informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późniejszymi zmianami).

Prawo do informacji publicznej

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Uprawnienia wynikające z prawa do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
2) wglądu do dokumentów urzędowych;
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ograniczenie prawa do informacji publicznej

1) Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
2) Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
3) Nie można, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.
4) Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w pkt 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Sposoby dostępu do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) udostępniania informacji publicznej na wniosek;
3) udostępnienia informacji publicznej przez jej wyłożenie lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych
4) wstępu na posiedzenia niektórych organów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
5) udostępniania w centralnym repozytorium.

Tryb wnioskowy udzielania informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można:
1) przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@aotm.gov.pl,
2) przesłać pocztą na adres:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. I. Krasickiego 26
02-611Warszawa

3) złożyć w sekretariacie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji mieszczącym się siedzibie Agencji w godz. od 8.00 do godz. 16.00.

Obowiązki podmiotu udostępniającego informacje publiczne

Informacje publiczne udostępniane na wniosek, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.
Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Termin udostępnienia informacji publicznej

1) Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma udostępnienia informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
05 sierpnia 2016 13:18
Aktualizowany przez:
Administrator
Data aktualizacji:
17 sierpnia 2016 21:17
Rejestr zmian
Administrator
17 sierpnia 2016 21:17
Administrator
17 sierpnia 2016 21:12
Administrator
17 sierpnia 2016 21:02
Administrator
17 sierpnia 2016 20:48
Administrator
05 sierpnia 2016 13:18
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ