Witamy na stronie internetowej BIP Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Pracami Agencji kieruje i zarządza nią Prezes. Zadania Prezesa Agencji zostały określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 146).

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie nadania statutu AOTMiT (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1400), Agencja składa się z 10 komórek organizacyjnych (patrz: Struktura).

Zadania Agencji obejmują:

 1. zadania związane z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
  1. wydawania rekomendacji w sprawie:
   1. kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego,
   2. określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego,
   3. usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych,
   4. zmiany technologii medycznej,
  2. opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej,
  3. opracowywania analiz weryfikacyjnych, o których mowa w art. 35 ustawy o refundacji;
 2. zadania związane z określeniem taryf świadczeń w zakresie:
  1. określania taryfy świadczeń,
  2. opracowywania raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń;
 3. opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, o których mowa w przepisach wydanych na podst. art. 31lc ust. 7;
 4. opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o metodyce przeprowadzania oceny technologii medycznych oraz o technologiach medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach;
 5. opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o zasadach określania taryfy świadczeń;
 6. przygotowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia danych i analiz niezbędnych do sporządzenia mapy potrzeb zdrowotnych, o której mowa w art. 95a ust. 1;
 7. przygotowywanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydawanie, na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, rekomendacji Prezesa Agencji w zakresie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z nadzwyczajnym wzrostem kosztów udzielania tych świadczeń, w szczególności wzrostem najniższego wynagrodzenia zasadniczego określanego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
 8. przygotowywanie opinii dotyczących opisów programów lekowych, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy o refundacji;
 9. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wykazu, o którym mowa w art. 30a ust. 2 ustawy o refundacji;
 10. przygotowywanie oceny dokumentacji, o której mowa w art. 35 ust. 8c ustawy o refundacji;
 11. przygotowywanie opinii, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o refundacji;
 12. przygotowywanie raportów z oceny efektywności objętych refundacją technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności oraz jakości leczenia, o których mowa w art. 40a ust. 7 ustawy o refundacji;
 13. przygotowywanie co 5 lat raportu w sprawie oceny technologii medycznych stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, o którym mowa w art. 71 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442);
 14. opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej;
 15. przygotowywanie raportów, o których mowa w art. 48aa ust. 1;
 16. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wykazów ustalonych zgodnie z art. 40a ust. 2 i 8 ustawy o refundacji;
 17. monitorowanie efektywności praktycznej i jakości procesu terapeutycznego technologii lekowych finansowanych ze środków Funduszu Medycznego na podstawie danych otrzymanych od podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
 18. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zadań Agencji;
 19. sporządzanie opinii, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o świadczeniach;
 20. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń oraz sporządzanie oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej;
 21. przygotowywanie propozycji kluczowych zaleceń, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej;
 22. przygotowywanie obliczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej;
 23. realizację innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl