Agencja we współpracy z zespołem ekspertów zakończyła prace nad tłumaczeniem narzędzia oceny wytycznych AGREE II (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation) na język polski. Link do dokumentu umieszczony jest poniżej.

pdf 01 Narzędzie Oceny Wytycznych AGREE II


W wielu krajach AGREE II stanowi podstawę tworzenia i oceny jakości wytycznych praktyki klinicznej, a jego stosowanie jest zalecane przez szereg organizacji ochrony zdrowia, m.in. WHO[1], Guidelines International Network[2], Canadian Partnership Against Cancer[3], brytyjski NICE[4], belgijski CEBAM[5] oraz niemiecki AWMF korzystający z listy DELBI[6] opracowanej na podstawie narzędzia AGREE. Dokument umożliwia wielowymiarową ocenę jakości wytycznych i wchodzących w ich skład szczegółowych zaleceń, obejmującą zarówno metodykę opracowania wytycznych, elementy składowe końcowych zaleceń, sposób ich prezentacji oraz warunki implementacji.

Z perspektywy Agencji, AGREE II jest kluczowym elementem oceny zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie z art. 11 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510 z późn. zm.). Autorom wytycznych dokument może pomóc w tworzeniu poprawnych metodycznie zaleceń oraz w określeniu, jakie informacje i w jaki sposób powinny być w nich przedstawione. Natomiast końcowym użytkownikom wytycznych może on ułatwić wybór najwyższej jakości zaleceń.

W toku prac wypracowano jednolite słownictwo z zakresu metodyki tworzenia wytycznych. Publikacja niniejszego dokumentu ma zapewnić najwyższą jakość publikowanych przez Ministra Zdrowia zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.


[1] World Health Organization. WHO handbook for guideline development. World Health Organization, 2014.
[2] Guidelines International Network. "https://www.g-i-n.net/" [27.12.2018]
[3] Canadian Partnership Against Cancer. „How we evaluate guidelines.” "https://www.partnershipagainstcancer.ca/tools/cancer-guidelines-database/how-we-evaluate-guidelines/" [21.12.2018] 
[4] National Institute for Health and Care Excellence. „Developing NICE guidelines: the manual.” "https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/introduction-and-overview#references-and-further-reading" [27.12.2018]
[5] Belgian Centre for Evidence-Based Medicine. „Validation par le CEBAM.” "https://www.cebam.be/fr/recommandations/validation-par-le-cebam" [03.01.2019]
[6] Programm für Nationale VorsorgungsLeitlinen. "https://www.leitlinien.de/leitlinien-grundlagen/leitlinienbewertung/delbi/geleitwort" [03.01.2019]

Uprzejmie informujemy, że Agencja wraz z powołanym Zespołem ekspertów przygotowała polskie tłumaczenie narzędzia oceny wytycznych AGREE II.

AGREE II (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation) to zestaw kryteriów jakości wytycznych, który jest źródłem wskazówek, jak powinny wyglądać dobre wytyczne. Ma on przede wszystkim pomóc autorom i użytkownikom w ocenie jakości metodycznej zaleceń i w określeniu, jakie informacje i w jaki sposób powinny być przedstawione w wytycznych. Ocena za pomocą AGREE II obejmuje odniesienie do metod stosowanych przy opracowaniu wytycznych, elementy składowe końcowych zaleceń oraz warunki związane z ich wprowadzeniem w życie.

Narzędzie AGREE II jest powszechnie uznawane za standard oceny jakości wytycznych. W wielu krajach jest podstawą tworzenia i oceny jakości wytycznych, a jego stosowanie jest zalecane przez szereg organizacji ochrony zdrowia.

Z perspektywy Agencji celem dokumentu jest zapewnienie jakości realizacji zadania opiniowania zaleceń. Aby zalecenia postępowania mogły najlepiej służyć szeroko pojętej ochronie zdrowia, ich projektowanie winno być oparte na narzędziach gwarantujących ich jakość merytoryczną z uwzględnieniem zawarcia w nich kluczowych elementów struktury.

Narzędzie oceny wytycznych
AGREE II
(APPRAISAL OF GUIDELINES FOR RESEARCH & EVALUATION II)W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), w zakresie art. 11 ust. 3 Agencji powierzono nowe zadanie jakim jest opiniowanie zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, opracowywanych przez towarzystwa naukowe.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy systemu Agencja rozpoczęła prace nad opracowaniem podstaw metodycznych dotyczących zasad przygotowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, które docelowo mają być zbiorem dobrych praktyk opracowywania takich dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego procesu będą publikowane w zakładce Aktualności (strona www Agencji).

W dniu 22 grudnia 2017 roku Agencja, po konsultacjach z zespołem ekspertów, ukończyła prace nad dokumentem:

pdf 01 Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Wstęp do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ver. 0.3

Niniejszy dokument określa najważniejsze kwestie związane z procesem przygotowywania zaleceń i stanowi ramy dla rozwinięcia i uszczegółowienia wytycznych na poziomie dokumentu "Wytyczne opracowywania zaleceń postepowania diagnostyczno-terapeutycznego".

edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl