Przy Prezesie Agencji działa Rada do spraw Taryfikacji, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady do spraw Taryfikacji powołuje Minister Zdrowia. Kadencja członka Rady do spraw Taryfikacji trwa 6 lat.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561, z późn. zm.), w skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków, w tym trzech członków spośród osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy oraz dwóch członków zgłoszonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowy tryb pracy Rady do spraw Taryfikacji określa regulamin pracy uchwalany przez Radę i zatwierdzany przez Prezesa Agencji.

ikona pliku pdfAktualny regulamin pracy Rady do spraw Taryfikacji do pobrania w formie pliku PDF

Regulaminy Rady do spraw Taryfikacji z lat ubiegłych

Rada wykonuje zadania określone w ustawie poza posiedzeniami oraz na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeb. Terminy posiedzeń Rady ustala Prezes w porozumieniu z przewodniczącym Rady.

Zadania Rady do spraw Taryfikacji (art. 31sa ust. 2 ustawy o świadczeniach jw.):

A. opiniowanie:

 1. planu taryfikacji Agencji,
 2. metodyki taryfikacji świadczeń;
B. prowadzenie konsultacji w sprawie taryfy z :

 1. konsultantami krajowymi,
 2. przedstawicielami ogólnopolskich towarzystw naukowych,
 3. przedstawicielami organizacji świadczeniodawców,
 4. przedstawicielami organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjentów,
 5. innymi podmiotami lub osobami, których udział w konsultacjach jest istotny w ocenie Rady do spraw Taryfikacji dla ustalenia taryfy świadczeń;
C. wydawanie stanowisk w sprawie ustalenia taryfy świadczeń;

D. realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.

Protokoły z posiedzeń Rady do spraw Taryfikacji
Stanowiska i opinie Rady do spraw Taryfikacji
Porządek obrad Rady Taryfikacji


Skład Rady aktualny od 26.03.2024 r.
 1. Filip Nowak – Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji
 2. Tomasz Berdyga - Wiceprzewodniczący Rady ds. Taryfikacji
 3. Jakub Kraszewski - Wiceprzewodniczący Rady ds. Taryfikacji
 4. Krzysztof Bałata
 5. Dominika Janiszewska-Kajka
 6. Bogusława Kupczak-Wiśniowska
 7. Andrzej Tolarczyk
 8. Bartłomiej Trzmiel
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl