Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Brukinsa, Zanubrutinibum, Kapsułki twarde, 80 mg, 120, kaps., kod GTIN: 08720598340112

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.225.2023.15.PRU; 28.04.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 41/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 41/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 41/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 41/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 41/2023
pdfAneks do zlecenia 41/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 41/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 41/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14.07.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 41/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.15.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Brukinsa (zanubrutynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Dominik Dytfeld Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

  pdf 01
  Plik PDF

  Rozdz. 3.5.; Rozdz. 3.6. tab.10; Rozdz. 5.3. tab. 73; Rozdz. 11; Rozdz., 12. tab. 85

  W uwadze odniesiono się do komentarzy analityków dotyczących braku uwzględnienia schematu chlorambucyl + obinutuzumab (CLB + OBI) jako komparatora.
  Ekspert wskazał, iż powyższy schemat nie został uwzględniony ze względu na znikomy udział wśród dostępnych opcji terapeutycznych (<5%).

  Zdaniem analityków ze względu na fakt, iż schemat CLB + OBI jest finansowany w programie lekowym B.79 w populacji uprzednio nieleczonej oraz wymieniany w zaleceniach praktyki klinicznej spełnia formalne warunki komparatora względem ZAN. Przy czym, biorąc pod uwagę niewielki udział w terapii pacjentów z PBL, jego pominiecie wydaje się nie mieć znaczącego wpływu na wyniki analiz.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzono

  Robert Plisko Przedstawiciel firmy HTA przygotowującej raport dla leku Brukinsa

  pdf 01
  Plik PDF

  Rozdz. 3.6, tab.10, str. 26-27; Rozdz. 4.1.3.2, str. 38, tab. 73, str. 92
  Uwaga odnosi się do komentarzy analityków dotyczących braku uwzględnienia schematu chlorambucyl + obinutuzumab (CLB + OBI), chlorambucylu i cyklofosfamidu w monoterapii jako komparatorów.

  W uwadze rozwinięto argumenty w zakresie ich znikomego rozpowszechnienia w terapii pacjentów z PBL.
  Biorąc pod uwagę status refundacyjny oraz zalecenia kliniczne, zdaniem analityków powyższe schematy spełniają formalne warunki komparatora względem ZAN. Przy czym, biorąc pod uwagę przedłożone argumenty oraz niewielki udział w terapii pacjentów z PBL, ich pominiecie wydaje się nie mieć znaczącego wpływu na wyniki analiz.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 4.1.3.2, str.36
  Uwaga stanowi dodatkowy komentarz w zakresie populacji włączonej do badań ALPINE i SEQUOIA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 4.1.3.2, str. 37.
  Uwaga dotyczy komentarzy Agencji w zakresie porównań przeprowadzanych metodą MAIC i NMA oraz wykorzystania danych z CSR. W uwadze odniesiono się do wiarygodności nieopublikowanych danych oraz zasadności przeprowadzenia porównań pośrednich metodą MAIC i NMA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 4.1.3.2, str. 36-37, Rozdz. 4.1.4, str. 38
  Uwaga dotyczy komentarzy analityków Agencji na temat niepewności wnioskowania w zakresie przeżycia całkowitego (OS). W uwadze wskazano m.in., iż przyczyną braku istotnych statystycznie różnic w zakresie OS pomiędzy zanubrutynibem a komparatorami jest najpewniej zbyt krótki okres obserwacji oraz fakt, że populacja uczestnicząca w badaniu SEQUOIA cechuje się stosunkowo dobrym rokowaniem. Na potwierdzenie powyższych argumentów przytoczono wyniki innych badań dotyczących leczenia PBL, w których brak różnic w zakresie OS obserwowano nawet przy dłuższych okresach obserwacji. Przedstawiono też argumenty potwierdzające zasadność uwzględnienia PFS jako I. rzędowego punktu końcowego w analizowanej populacji (PFS stanowił I. rzędowy punkt w badaniu SEQUOIA). Analitycy Agencji uznają argument dotyczący krótkiego okresu obserwacji, przy czym pozostają przy stanowisku, iż ze względu na niedojrzałość danych z badania SEQUOIA, wnioskowanie o wpływie ZAN na przeżycie całkowite obarczone jest niepewnością.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 4.1.4, st. 37-38
  Uwaga dotyczy komentarza analityków Agencji dotyczącego braku przedstawienia w analizach dyskusji odnośnie do heterogeniczności badań uwzględnionych w NMA i MAIC. W uwadze powtórzono argumentację przedstawioną w odpowiedzi na pismo w sprawie niespełnienia wymagań minimalnych. Analitycy Agencji pozostają przy stanowisku, iż kompletna analiza kliniczna powinna zawierać pełny opis założeń i ograniczeń uwzględnionych opracowań, w tym NMA i analiz MAIC.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 4.1.4, str. 38
  Uwaga dotyczy komentarza analityków Agencji w zakresie uwzględnienia w MAIC populacji z del17. W uwadze wskazano m.in.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdz. 9 i Rozdz. 10, str. 110 - 112
  Uwaga dotyczy sposobu prezentacji rekomendacji refundacyjnych oraz danych nt. statusu refundacyjnego zanubrutynibu (Brukinsa) w terapii PBL. W uwadze wskazano na mylący sposób przedstawienia informacji na temat decyzji HAS i NCPE, sugerujący wydanie negatywnych rekomendacji dla finansowania terapii. W związku z tym, przekazano propozycję treści, w których szerzej wyjaśniono charakter oceny technologii w ramach procedury wczesnego dostępu (HAS) oraz szybkiej oceny NCPE. Dodatkowo przekazano korekty dotyczące danych nt. statusu refundacyjnego zanubrutynibu w terapii PBL w innych krajach.
  W odniesieniu do uwagi dotyczącej rekomendacji refundacyjnych, należy podkreślić, iż informacje dotyczące decyzji refundacyjnej zostały przedstawione w AWA wytłuszczoną czcionką. Zdaniem analityków Agencji, informacje dotyczące prac HAS i NCPE przedstawione w AWA nie zawierają informacji o decyzji refundacyjnej, jako że takie decyzje nie zostały podjęte, co zostało wskazane w treści uwagi.
  W opisach dot. HAS i NCPE wskazano, że odrzucono wnioski o przyspieszoną ocenę, nie zaś wnioski o refundację w ogóle. W odniesieniu do rozdz. 10 i komentarza dot. treści tabeli (dane dotyczące refundacji w innych krajach) należy podkreślić, że informacje zawarte w tabeli prezentują informacje zgodne z treścią złożonego wniosku refundacyjnego (na dzień złożenia wniosku z ewentualnymi aktualizacjami przekazanymi z uzupełnieniami w ramach odpowiedzi na pismo ws. niespełnienia wymagań minimalnych).
  Aktualne dane dotyczące finansowania zanubrutynibu u pacjentów z PBL zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

   

  Rozpatrzono

  Łukasz Rokicki Prezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna, w której przedstawiono stanowisko Fundacji Carita. Ze względu na charakterystykę populacji docelowej, tj. pacjentów z PBL >65 r.ż. często obciążoną chorobami współistniejącymi podkreślono potrzebę wprowadzenia kolejnego leku. Wskazano również, iż zanubrutynib stanowi terapię przebadaną i zalecaną w wytycznych NCCN.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzono

  Iwona Hus

  pdf 01
  Plik PDF

  Rozdz. 3.5. str. 25, Rozdz. 3.6, tab.10, str. 27; Rozdz. 5.3, tab.73, str. 90; Rozdz. 11, str. 113, Rozdz. 12., tab. 85, str. 120.

  Uwaga odnosi się do komentarzy analityków dotyczących braku uwzględnienia schematu chlorambucyl + obinutuzumab (CLB + OBI), chlorambucylu i cyklofosfamidu w monoterapii jako komparatorów.
  W uwadze wskazano m.in. iż wnioskowaną populację stanowią chorzy kwalifikujący się do programu lekowego, czyli chorzy w dobrym stanie ogólnym (ECOG 0-2), w związku z tym zdaniem eksperta chlorambucyl lub cyklofosfamid nie mogą być komparatorem dla zanubrutynibu. Wskazano również, iż schemat CLB + OBI jest obecnie stosowany rzadko i nie powinien być brany pod uwagę jako komparator dla zanubrutynibu. Biorąc pod uwagę status refundacyjny oraz zalecenia kliniczne, zdaniem analityków powyższe schematy spełniają formalne warunki komparatora względem ZAN. Przy czym, biorąc pod uwagę zasadność przedłożonych argumentów oraz niewielki udział w terapii pacjentów z PBL, pominięcie powyższych schematów wydaje się nie mieć wpływu na wyniki analiz.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzono

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP SRP 79/2023 do zlecenia 41/2023/2022 do zlecenia 41/2022
  (Dodano: 18.07.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 80/2023 do zlecenia 41/2023
  (Dodano: 28.07.2023 r.)

   

  hr

  go to zlecenie

  edytuj
  Dane adresowe
  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  ul. Przeskok 2
  00-032 Warszawa
  Dane kontaktowe
  +48 22 101-4600
  +48 22 46-88-555
  sekretariat@aotm.gov.pl
  Elektroniczna skrzynka podawcza:
  /AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
  Social media
  twitter
  bip.aotm.gov.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl