UWAGI DO RAPORTÓW W SPRAWIE USTALENIA TARYFY ŚWIADCZEŃ

Zgodnie z art. 31 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą informujemy, że w BIP AOTMiT są publikowane:

  • Raporty w sprawie ustalenia taryf świadczeń

Do raportów można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od ich opublikowania. Osoby, które zgłaszają uwagi mają obowiązek przedstawić je na formularzu (dostępnym każdorazowo przy komunikacie o opublikowanym raporcie), którego integralną częścią jest oświadczenie o zaistnieniu albo niezaistnieniu okoliczności określonych w art. 31sa ust. 8 Ustawy), pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (OKI). Agencja zastrzega, że przekaże Radzie do spraw Taryfikacji wyłącznie te uwagi, które wpłyną do siedziby Agencji w terminie 7 dni od dnia publikacji uwag. Warunkiem publikacji uwag w Biuletynie Informacji Publicznej jest złożenie podpisanego formularza.

Uwagi zgłoszone do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji wraz z wypełnionym oświadczeniem OKI i są dostępne przez 6 miesięcy od dnia ich publikacji.

Prezes Agencji przekaże Radzie do spraw Taryfikacji raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń oraz zgłoszone uwagi, celem wydania stanowiska w sprawie ustalenia taryfy świadczeń. Przed wydaniem stanowiska w sprawie ustalenia taryfy świadczeń Rada do spraw Taryfikacji może prowadzić na posiedzeniu konsultacje w sprawie taryfy.

Uwaga! Przesłanie uwag jest jednocześnie zgodą na opublikowanie przekazanych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT.

Od 2018 roku Uwagi do raportów publikowane są w kolumnie „Uwagi do raportu” dostępnej TUTAJ

2017


Lp.
Nr raportu
Raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń
17/2017 WT.521.7.2016 Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi endoprotezoplastyki identyfikowane produktami rozliczeniowymi: H01, H03, H09–H12 - upłynął 6-miesięczny okres publikacji uwag do raportu
18/2017 WT.521.22.2016 Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie złamań finansowane w ramach JGP: H60-H67 - upłynął 6-miesięczny okres publikacji uwag do raportu
19/2017 WT.521.19.2016 Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich finansowane w ramach JGP: H81–H84 – brak uwag
20/2017 WT.521.24.2016 Świadczenia gwarantowane obejmujące pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu> 17 r.ż. finansowane w ramach JGP: H85E–H85F – brak uwag

pdf 01Informacje dotyczące sposobu podpisywania Deklaracji o Powiązaniach Branżowych oraz Oświadczeń o Powiązaniach Branżowych.
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl